Styrelsens arbete under 2016

H&M:s styrelsemöte följer vanligtvis nedanstående struktur som kompletteras med en eller flera presentationer från verksamheten från t ex funktionschefer eller landschefer.

 

Vid varje styrelsemöte gås vanligtvis följande områden igenom:

  • Protokoll från föregående möte
  • Vd:s lägesrapport
  • Rapport från finanschef
  • Strategiska frågor
  • Återkoppling från senaste revisionsutskottsmöte
  • Finansiell rapportering, såsom delårsrapport, årsredovisning
  • Beslutsfrågor i speciella ärenden

Under 2016 har vd Karl-Johan Persson bland annat informerat om följande: försäljning, kostnader, resultat, kunderbjudandet för respektive varumärke samt marknadsutveckling, investeringar, butiks- och online-expansion, hållbarhet, omvärldsfaktorer samt utvecklingsmöjligheter. Vidare har vd även informerat löpande om inköpsarbetet, produktion, varulagret, marknadsföring- och PR-aktiviteter, organisationsförändringar, breddningen av produktsortimentet och nya initiativ samt utvecklingen av nya varumärken.

Under året tog styrelsen beslut om att öppna cirka 425 nya butiker netto med Puerto Rico, Cypern och Nya Zeeland som nya butiksmarknader för 2016 samt att genomföra en snabb online-expansion med elva nya H&M-onlinemarknader 2016. Branschen befinner sig i en intressant strukturomvandling och ett snabbt teknikskifte sker vilket skapar stora möjligheter men som också ställer stora krav på organisationen. Således diskuterar styrelsen betydelsen av den ökade digitaliseringen och vilka investeringar som behöver göras för att kunna erbjuda kunderna en så komplett och ”sömlös” shoppingupplevelse som möjligt. Styrelsen får löpande uppdateringar kring dessa projekt som kan handla om utveckling av online-erbjudandet i form av snabbare leveransalternativ, mobila betallösningar, returhantering, byte av plattformar samt avancerad dataanalys etc. De långsiktiga investeringarna som görs syftar till att säkra koncernens framtida expansion och position.

Koncernens integrerade hållbarhetsarbete är mycket viktigt och diskuteras regelbundet i styrelsen. Hållbarhetschefen ger en gång i halvåret en uppdatering av koncernens hållbarhetsarbete kopplat till nyckeltal och mål, t ex efterlevnad av uppförandekoden, hållbara material, klimatpåverkan, anti-korruption etc.

Vid varje styrelsemöte lämnar revisionsutskottets ordförande en redogörelse för styrelsen över vad revisionsutskottet har behandlat på sitt senaste möte. Det handlar främst om områden som redovisning, revision, skatt, intern kontroll, risker, olika nya regleringar och förordningar etc. Den samlade riskbedömningen, med de allra största riskerna – på kort och lång sikt, diskuteras sedan också vid efterföljande styrelsemöte. Under fyra av årets möten gås kvartalsrapporter igenom innan de publiceras och vid januarimötet behandlas årsredovisningen då även revisorn redogör för årets revision.

Under året tar styrelsen ett antal olika beslut såsom t ex expansions- och investeringsplan, utdelningsförslag som inför årsstämman 2016 var 9:75 kr per aktie för räkenskapsåret 2015, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, de finansiella rapporterna etc. Under 2016 tog också styrelsen beslut om att föreslå stämman ändringar i bolagsordningen. På styrelsemötet den 30 januari 2017 beslutades om att omformulera det tidigare tillväxtmålet. Eftersom H&M inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) för arbetet med intern kontroll utan i stället har satt upp en egen modell för hantering av bolagets risk och intern kontroll, se sidorna 8-10 i Bolagstyrningsrapport 2016 , utvärderar styrelsen en gång per år behovet av en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har även detta år kommit fram till att nuvarande modell för uppföljning av intern kontroll fungerar tillfredsställande.
Inför årsstämman 2016 hade styrelsen gjort en utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2015. Resultatet av denna utvärdering presenterades på hemsidan i god tid före årsstämman 2016.

H&M har inget ersättningsutskott då styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ett ersättningsutskotts uppgifter. Det är styrelsen som tar fram förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid årsstämmorna och beslutar om vd:s lön enligt de riktlinjer som antogs vid den senaste årsstämman. Styrelsen utvärderar löpande vd:s arbete och en gång om året behandlas denna fråga särskilt i samband med fastställande av vd:s ersättning för det kommande året. När denna fråga diskuteras närvarar ingen från bolagsledningen.
 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.