Fem år i sammandrag

Helår, 1 december - 30 november.

  2013 2014 2015 2016  2017 
Omsättning inkl moms, MSEK 150 090 176 620 209 921 222 865 231 771
Omsättning exkl moms, MSEK 128 562 151 419 180 861 192 267 200 004
Ändring från föregående år i SEK, % 6 18 19 6 4
Ändring från föregående år i lokala valutor, %
9 14 11 7 3
           
Rörelseresultat, MSEK 22 090 25 583 26 942 23 823 20 569
Rörelsemarginal, % 17,2 16,9 14,9 12,4 10,3
           
Årets avskrivningar, MSEK 4 191 5 045 6 399 7 605 8 488
Resultat efter finansiella poster, MSEK 22 448 25 895 27 242 24 039 20 809
Resultat efter skatt, MSEK 17 093 19 976 20 898 18 636 16 184
           
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK 17 224 16 693
12 950 9 446 9 718
Varulager, MSEK 16 695 19 403
24 833** 31 732** 33 712**
Eget kapital, MSEK 45 248 51 556
58 049 61 236 59 713
           
Antal aktier, tusental* 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Resultat per aktie, SEK* 10:33 12:07 12:63 11:26 9:78
Eget kapital per aktie, SEK* 27:34 31:15
35:07 37:00 36:08
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK* 14:40 14:60
14:54 14:36 13:04
Utdelning per aktie, SEK 9:50 9:75
9:75 9:75 9:75
           
Avkastning på eget kapital, % 38,4 41,3 38,1 31,2 26,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 50,0 53,1 49,3 39,2 31,0
Andel riskbärande kapital, % 73,0 72,5 72,7 67,1 61,0
Soliditet, % 68,9 68,2 67,6 62,1 56,0
           
Totalt antal butiker 3 132 3 511
3 924 4 351 4 739
           
Medelantal anställda 81 099 93 351 104 634 114 586 123 178


Nyckeltalsdefinitioner

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.

* Före och efter utspädning.

** Det bokförda varulagret för 2015, 2016 och 2017 är cirka 5 procent högre än tidigare år till följd av förbättrade fakturahanteringsrutiner. Leverantörsskulderna har ökat med motsvarande belopp.

För definitioner, se årsredovisningen.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.