Nyhetsartikel

Löner ska sättas i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare

Löner i länder som Bangladesh, Etiopien och Kambodja ska inte bestämmas av företag med huvudkontor på andra sidan jordklotet. Minimilöner ska sättas av länders regeringar och exakta lönenivåer bör sättas i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det gäller även textilindustrin.

22 feb, 2018

H &M samarbetar med leverantörer runt om i världen, bland annat i utvecklingsländer där arbetsmarknaden ännu inte är fullt utvecklad, där institutioner behöver byggas upp och en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Denna komplexitet medför onekligen utmaningar, men lösningen är knappast att sluta handla med dessa länder. Tvärtom. Det bästa sättet att stötta utvecklingsländer och de människor som bor där är att bjuda in till handel och uppmuntra ömsesidigt lönsamma samarbeten.

H&M kan påverka utvecklingen i dessa länder, bland annat inom löneområdet. Vi kan påverka genom att engagera regeringar, hjälpa textilarbetare och deras arbetsgivare att få en bra dialog, underlätta för fackföreningar och kollektivavtal. En stabil grund att stå på. Att vi siktar på att skapa långsiktig förändring tjänar alla parter på – textilarbetare, köpare, textilfabriker och länderna de verkar i. 

Vår ambition är att etablera oss på nya produktionsmarknader på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, både utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Att ställa krav på exakta lönenivåer för arbetarna hos våra leverantörer är inte rätt väg att gå för att skapa långsiktig förändring. Vi kommer istället fortsätta arbeta för att skapa en stabil grund; genom att stärka arbetarnas ställning och underlätta för att löner ska kunna sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Detta är något som ofta ifrågasätts av media. Vi berättar därför gärna mer om hur vi arbetar för att skapa höjda löner inom textilindustrin och tar avstamp i Etiopien som media visat intresse för senaste tiden.

För det första, eftersom löner bör sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, arbetar vi för att textilarbetarna ska företrädas av demokratiskt valda representanter. Lika viktigt är att textilarbetarna känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har. I Etiopien driver vi ett projekt tillsammans med ILO och Sida som till dags datum resulterat i att över 1000 textilarbetare har utbildats, sju av totalt 10 fabriker har etablerat arbetarkommittéer med ansvar för arbetsmiljöfrågor, två nya fackföreningar har skapats och att hälften av fabrikerna som ingår i projektet har etablerat en fungerande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

För det andra arbetar vi med våra leverantörer för att skapa transparanta lönesystem som underlättar löneförhandlingar och bidrar till att lönen tar hänsyn till erfarenhet, kunskapsnivå och ansvar vilket möjliggör en rättvis och progressiv lönesättning.

För det tredje är den dialog vi har med regeringarna i de länder vi har produktion oerhört viktigt. De är ytterst ansvariga för att skapa minimilöner och se till att det juridiska regelverket stärks i linje med internationella arbetsrättskonventioner. Att huvudansvaret för den faktiska lönesättningen ska ligga hos regeringen och arbetsmarknadens parter är en syn vi delar med ILO och det globala fackförbundet IndustriALL samt IF Metall.

I Etiopien finns det i dagsläget ingen lagstadgad minimilön, men vi är delaktiga i en ILO-studie som syftar till att ge regeringen underlag för framtida löneregleringar. Vi genomför en kartläggning av löner, övertidstimmar och anställningskontrakt hos fabriker, och vi tittar även på hur fackföreningssituationen och möjligheten till kollektivförhandlingar ser ut.

För det fjärde arbetar vi i Etiopien tillsammans med FN-organet ILO för att identifiera vilka utmaningar som finns kopplat till exempelvis nationella arbetsrättslagar och hälsofrågor, men även arbetsvillkor generellt. Vi vill påskynda skapandet av ett juridiskt ramverk för en välfungerande arbetsmarknad.

För det femte; vi finns på plats i de länder där vi har leverantörer, även i Etiopien. Vi har egen personal och egna produktionskontor istället för att använda mellanhänder vilket annars är vanligt. H&M äger och driver inte fabriker, men genom att vara en närvarande, långsiktig och ansvarsfull affärspartner kan vi underlätta för våra leverantörer att planera och investera för att möta de höga krav vi och våra kunder ställer.

Vi har möjlighet att påverka och vår vision är att alla textilarbetare ska ha en lön de kan leva på. Vår handlingsplan vi lanserade 2013 innehåller konkreta mål för att stötta en utveckling i den riktningen. Men det är inte enkelt och det kräver uthållighet. Givetvis är det också viktigt att alla parter i industrin samarbetar och tar sitt ansvar; det här är inget som H&M helt på egen hand kan driva – inte minst eftersom det krävs strukturella systemförändringar i vissa av de länder där textilindustrin finns. Vi delar även leverantörer med andra varumärken vilket gör samarbetet mellan köpare extra viktigt. Därför har vi ingått ett flertal samarbeten med andra stora modeföretag och globala fackförbund för att tillsammans driva lönefrågan framåt.

Vi ser att det arbete vi bedriver gör skillnad och att vi har möjlighet att påskynda utvecklingen. Det är viktigt att internationella köpare fortsätter påverka och driva utvecklingen framåt – och att de stannar kvar i landet.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.