Styrelsens arbete under 2018

H&M:s styrelsemöte följer vanligtvis nedanstående struktur som kompletteras med en eller flera presentationer från verksamheten från t ex funktionschefer eller landschefer.

 

Vid varje styrelsemöte gås vanligtvis följande områden igenom:

  • Protokoll från föregående möte
  • Vd:s lägesrapport
  • Rapport från finanschef
  • Strategiska frågor
  • Återkoppling från senaste revisionsutskottsmöte
  • Finansiell rapportering, såsom delårsrapport och årsredovisning
  • Övriga beslutsfrågor

Under 2018 har vd Karl-Johan Persson bland annat informerat om den strategiska planen för att möta det stora skifte som sker i branschen. Kunderbjudandet, digital utveckling, butiksportföljsoptimering, expansion och integrationen mellan butik och online – och framtida butiksutveckling, försäljning, kostnader, resultat och status för respektive varumärke – hållbarhet, omvärldsfaktorer samt utvecklingsmöjligheter är exempel som diskuteras. Vidare har vd även informerat löpande om inköpsarbetet, produktion, varulagret, marknadsföring- och PR-aktiviteter, organisationsförändringar, breddningen av produktsortimentet och nya initiativ samt utvecklingen av nya varumärken. Under året öppnades 375 nya butiker med Ukraina och Uruguay som nya H&M-butiksmarknader för 2018 och 146 butiker stängdes, vilket gav ett nettotillskott om 229 nya butiker. Följande nya onlinemarknader öppnades under året; Indien samt via franchise Kuwait, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Planen är att rulla ut onlinebutiken till samtliga befintliga butiksmarknader och fler därtill framöver.

Branschen befinner sig i en stor strukturomvandling och ett snabbt teknikskifte till följd av den ökade digitaliseringen i samhället. Detta skapar stora möjligheter men ställer också stora krav på organisationen. Således diskuterar styrelsen betydelsen av detta skifte där alltmer handel sker online samt den transformation som H&M-gruppen går igenom för att möta dessa ändrade förutsättningar. Man diskuterar bland annat framtida tillväxtplaner, hur organisationen ska anpassa sig till de nya förutsättningarna och vilka investeringar som behöver göras för att kunna erbjuda kunderna en så komplett och ”sömlös” shoppingupplevelse som möjligt. Styrelsen får löpande uppdateringar kring dessa projekt som kan handla om utveckling av kunderbjudandet i form av snabbare och mer flexibelt produktflöde med fler och snabbare leveransalternativ, returhantering, byte av plattformar, AI och avancerad dataanalys, mobila betallösningar mm. Investeringarna som görs syftar till att säkra koncernens framtida expansion och position.

H&M-gruppens integrerade hållbarhetsarbete är mycket viktigt och diskuteras regelbundet i styrelsen. Hållbarhetschefen ger en gång i halvåret en uppdatering av koncernens hållbarhetsarbete kopplat till nyckeltal och mål, t ex efterlevnad av uppförandekoden, hållbara material, klimatpåverkan, antikorruption etc.

Vid varje styrelsemöte lämnar revisionsutskottets ordförande en redogörelse för styrelsen över vad revisionsutskottet har behandlat på sitt senaste möte. Det handlar främst om områden som redovisning, revision, skatt, tull, intern kontroll, risker, olika nya regleringar och förordningar såsom G DPR etc. Den samlade riskbedömningen, med de allra största riskerna – på kort och lång sikt, diskuteras sedan också vid efterföljande styrelsemöte. Under fyra av årets möten gås kvartalsrapporter igenom innan de publiceras och vid januarimötet behandlas årsredovisningen då även revisorn redogör för årets revision.

Under året tar styrelsen ett antal olika beslut såsom t ex expansionsoch investeringsplan, utdelningsförslag som inför årsstämman 2019 var 9:75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018 samt att utbetalningen av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen under året, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, de finansiella rapporterna etc.

Vid styrelsemötet den 30 januari 2018 beslutade styrelsen att H&M-gruppens tillväxtmål om att öka försäljningen i lokala valutor med 10–15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet kvarstår som ett långsiktigt mål.

Eftersom H&M inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) för arbetet med intern kontroll utan i stället har satt upp en egen modell för hantering av bolagets risk och intern kontroll, se sidorna 27–29, utvärderar styrelsen en gång per år behovet av en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har även detta år kommit fram till att nuvarande modell för uppföljning av intern kontroll fungerar tillfredsställande.

Inför årsstämman 2018 hade styrelsen gjort en utvärdering av tilllämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2017. Resultatet av denna utvärdering presenterades på hemsidan i god tid före årsstämman 2018.

H&M har inget ersättningsutskott då styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ett ersättningsutskotts uppgifter. Det är styrelsen som tar fram förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid årsstämmorna och beslutar om vd:s lön enligt de riktlinjer som antogs vid den senaste årsstämman. Styrelsen utvärderar löpande vd:s arbete och en gång om året behandlas denna fråga särskilt i samband med fastställande av vd:s ersättning för det kommande året. N är denna fråga diskuteras närvarar ingen från bolagsledningen.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.