Styrelsens arbete under 2017

H&M:s styrelsemöte följer vanligtvis nedanstående struktur som kompletteras med en eller flera presentationer från verksamheten från t ex funktionschefer eller landschefer.

 

Vid varje styrelsemöte gås vanligtvis följande områden igenom:

  • Protokoll från föregående möte
  • Vd:s lägesrapport
  • Rapport från finanschef
  • Strategiska frågor
  • Återkoppling från senaste revisionsutskottsmöte
  • Finansiell rapportering, såsom delårsrapport, årsredovisning
  • Beslutsfrågor i speciella ärenden

Under 2017 har vd Karl-Johan Persson bland annat informerat om följande: försäljning, kostnader, resultat, kunderbjudandet för respektive varumärke samt marknadsutveckling, investeringar, butiks- och online-expansion, hållbarhet, omvärldsfaktorer samt utvecklingsmöjligheter. Vidare har vd även informerat löpande om inköpsarbetet, produktion, varulagret, marknadsföring- och PR-aktiviteter, organisationsförändringar, breddningen av produktsortimentet och nya initiativ samt utvecklingen av nya varumärken. Under året öppnades 388 nya butiker netto med Kazakstan, Colombia, Island, Vietnam och Georgien som nya H&M-butiksmarknader för 2017. Under året tog styrelsen beslut om att genomföra en snabb online-expansion med åtta nya H&M-onlinemarknader 2017, Turkiet, Taiwan, Hongkong, Macao, Singapore, Malaysia, Filippinerna och Cypern.

Branschen befinner sig i en intressant strukturomvandling och ett snabbt teknikskifte till följd av den ökade digitaliseringen i samhället. Detta skapar stora möjligheter men ställer också stora krav på organisationen. Således diskuterar styrelsen betydelsen av detta skifte där alltmer handel sker online samt den transformation som H&M-gruppen går igenom för att möta dessa ändrade förutsättningar. Man diskuterar bland annat framtida tillväxtplaner, hur organisationen ska anpassa sig till de nya förutsättningarna och vilka investeringar som behöver göras för att kunna erbjuda kunderna en så komplett och ”sömlös” shoppingupplevelse som möjligt. Styrelsen får löpande uppdateringar kring dessa projekt som kan handla om utveckling av onlineerbjudandet i form av snabbare leveransalternativ, mobila betallösningar, returhantering, byte av plattformar, avancerad data-analys mm. De långsiktiga investeringarna som görs syftar till att säkra koncernens framtida expansion och position.

H&M-gruppens integrerade hållbarhetsarbete är mycket viktigt och diskuteras regelbundet i styrelsen. Hållbarhetschefen ger en gång i halvåret en uppdatering av koncernens hållbarhetsarbete kopplat till nyckeltal och mål, t ex efterlevnad av uppförandekoden, hållbara material, klimatpåverkan, antikorruption etc.

Vid varje styrelsemöte lämnar revisionsutskottets ordförande en redogörelse för styrelsen över vad revisionsutskottet har behandlat på sitt senaste möte. Det handlar främst om områden som redovisning, revision, skatt, tull, intern kontroll, risker, olika nya regleringar och förordningar etc. Den samlade riskbedömningen, med de allra största riskerna – på kort och lång sikt, diskuteras sedan också vid efterföljande styrelsemöte. Under fyra av årets möten gås kvartalsrapporter igenom innan de publiceras och vid januarimötet behandlas årsredovisningen då även revisorn redogör för årets revision.

Under året tar styrelsen ett antal olika beslut såsom t ex expansions- och investeringsplan, utdelningsförslag som inför årsstämman 2017 var 9:75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016 samt att utbetalningen av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen under året, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, de finansiella rapporterna etc.

Vid styrelsemötet den 30 januari 2018 beslutade styrelsen att H&M-gruppens tillväxtmål om att öka försäljningen i lokala valutor med 10–15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet är ett långsiktigt mål. Mot bakgrund av H&M-gruppens omställningsarbete för att möta det stora skiftet i branschen bedömer bolaget att tillväxtmålet inte kommer att nås under 2018.

Under styrelsemötet i januari 2018 beslutade styrelsen att föreslå årsstämman den 8 maj 2018 en oförändrad utdelning om 9:75 (9:75) kronor per aktie. Styrelsen aviserade att man ämnade utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet, men inte en skyldighet, att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier, en så kallad återinvesteringsplan. Dock visade utredningen att detta var svårgenomförbart utifrån tekniska och tidsmässiga aspekter varför styrelsen i mitten av februari beslutade att inte gå vidare med idén kring återinvesteringsplanen utan i stället tog beslut om att föreslå årsstämman den 8 maj 2018 en oförändrad kontant utdelning om 9:75 kronor, att delas upp i två betalningstillfällen, ett på våren och ett på hösten.

Eftersom H&M inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) för arbetet med intern kontroll utan i stället har satt upp en egen modell för hantering av bolagets risk och intern kontroll, se årsredovisning 2017, utvärderar styrelsen en gång per år behovet av en särskild granskningsfunktion. Styrelsen har även detta år kommit fram till att nuvarande modell för uppföljning av intern kontroll fungerar tillfredsställande.

Inför årsstämman 2017 hade styrelsen gjort en utvärdering av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2016. Resultatet av denna utvärdering presenterades på hemsidan i god tid före årsstämman 2017.

H&M har inget ersättningsutskott då styrelsen anser att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ett ersättningsutskotts uppgifter. Det är styrelsen som tar fram förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid årsstämmorna och beslutar om vd:s lön enligt de riktlinjer som antogs vid den senaste årsstämman. Styrelsen utvärderar löpande vd:s arbete och en gång om året behandlas denna fråga särskilt i samband med fastställande av vd:s ersättning för det kommande året. När denna fråga diskuteras närvarar ingen från bolagsledningen.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.