Valberedning 2006

Valberedningen arbetade fram förslag i nedanstående frågor som lades fram för årsstämman 2006 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och styrelseledamöter samt ersättning för revisionsutskott- arbete samt
  • förslag till arvode för företagets revisorer

Årsstämman för H&M hölls onsdagen den 3 maj 2006 i Victoriahallen i Stockholmsmässan.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Principer för valberedningen:

Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de fem röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2006.

Den aktieägare som ej är registrerad i VPC, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen.

Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Att om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.

Att valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till;

  • val av stämmoordförande,
  • val av styrelseordförande och övriga medlemmar till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).

Ovanstående föreskrifter angående bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar annat.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.