Kompensation 2008

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vid årsstämman den 8 maj 2008 beslutades i enlighet med aktiebolagslagen om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom H&M. Riktlinjerna är desamma som beslutades av årsstämman 2007. Antalet personer som räknas in i begreppet ledande befattningshavare uppgick 2008 till cirka 30.

Nedanstående riktlinjer gäller fram till årsstämman 2009.

Begreppet ledande befattningshavare omfattar vd, övrig koncernledning och landschefer.

Kompensationen till ledande befattningshavare baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Ledande befattningshavare erhåller en kompensation som är marknadsmässig och konkurrenskraftig. H&M finns i över 20 länder och därför kan kompensationen sinsemellan skilja sig åt. Den största delen av ersättningen utgörs av den fasta lönen. För den rörliga delen, se avsnitt nedan.

Ledande befattningshavare har fast lön, pensionsförmåner och vissa har även andra förmåner såsom bilförmåner.

Bonus kan erhållas av vd, vissa i koncernledningen samt av alla landschefer. Koncernledningen omfattas, utöver av ITP-planen, av antingen en förmåns- eller premiebaserad pensionslösning. För koncernledning utom vd gäller pensionsålder mellan 60-65 år. För koncernledningsmedlem samt landschefer som är anställda vid ett dotterbolag i utlandet gäller lokal pensionsordning samt en premiebaserad pensionslösning. Pensionsåldern för dessa följer lokala pensionsåldersregler. Åtaganden är delvis täckta genom att separata försäkringar tecknats.

Uppsägningstid för ledande befattningshavare varierar mellan tre till tolv månader. Några avgångsvederlag, förutom för vd, förekommer inte inom H&M.

Pensionsvillkor mm för vd

Pensionsåldern för vd är 65 år. Vd uppbär under de tre första åren pension motsvarande 65 procent av den fasta lönen och därefter livsvarig ålderspension motsvarande 50 procent av samma lön. Vd har ett års uppsägningstid. I det fall företaget säger upp anställningsavtalet utgår dessutom en årslön såsom avgångsvederlag.

Rörlig ersättning

Vd, landschefer och vissa ledande befattningshavare omfattas av ett bonussystem. Bonusens storlek per person grundar sig på 0,1 procent av den av årsstämman beslutade ökningen av utdelningen samt måluppfyllelsen inom respektive ansvarsområde. Den maximala bonusen per person och år är satt till MSEK 0,3 netto efter skatt. För vd gäller 0,3 procent av utdelningsökningen, dock maximalt MSEK 0,9 netto efter skatt. De utbetalade bonusbeloppen ska i sin helhet investeras i aktier i bolaget, vilka ska behållas i minst fem år.

Vid enstaka tillfällen kan övrig koncernledning samt landschefer efter diskretionärt beslut av styrelse eller vd erhålla ytterligare engångsbelopp, dock max 30 procent av den fasta lönen.

Övrigt

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.