Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman den 7 maj 2019 en utdelning om SEK 9:75 per aktie för räkenskapsåret 2017/2018. Styrelsen och vd föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november.

Den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie föreslås ha den 9 maj 2019 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019. För att vara garanterad utdelning måste H&M-aktier ha köpts senast den 7 maj 2019. Ex-dagen är den 8 maj 2019.

Vid det andra utbetalningstillfället om SEK 4:85 per aktie föreslås den 12 november 2019 som andra avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 15 november 2019. För att vara garanterad utdelning vid det andra utbetalningstillfället måste H&M-aktier ha köpts senast den 8 november 2019. Ex-dagen är den 11 november 2019.

Styrelsens uppfattning är att föreslagen utdelning är försvarlig då den baseras på att den underliggande verksamheten uppvisar successiva förbättringar, att investeringarna (capex) minskar under 2019 samt att bolaget har en fortsatt stark finansiell ställning. Utdelningsförslaget tar hänsyn till koncernens och moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt beaktar kapitalstrukturmålet och de krav som verksamhetens art, omfattning, risker, expansion och utveckling av verksamheten ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet.  

 

Utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att ge en fortsatt god direktavkastning till aktieägarna samt säkerställa att expansionen och investeringar i verksamheten, liksom hittills, kan ske med fortsatt hög finansiell styrka och handlingsfrihet. Styrelsen har mot denna bakgrund fastslagit en utdelningspolicy där utdelningsandelen ska överstiga 50 procent av vinsten efter skatt, dock med beaktande av kapitalstrukturmålet. Utdelning kommer att delas upp i två betalningstillfällen, en gång på våren och en gång på hösten. 

 

Kapitalstruktur

H&M-koncernen förespråkar en konservativ skuldsättningsgrad där målet är att ha en stark kapitalstruktur med god likviditet och finansiell flexibilitet, då det är angeläget att expansionen och investeringarna, liksom hittills, kan ske med fortsatt handlingsfrihet. 

Kapitalstrukturen definieras som nettolåneskuld i förhållande till EBITDA. Den bör inte överstiga 1,0 x EBITDA över tid. Nettoskulden / EBITDA var 0,3 (0,0) per den 30 november 2018. 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.