Fem år i sammandrag

Helår, 1 december - 30 november.

  2012 2013 2014 2015 2016
Omsättning inkl moms, MSEK 140 948 150 090 176 620 209 921 222 865
Omsättning exkl moms, MSEK 120 799 128 562 151 419 180 861 192 267
Ändring från föregående år i SEK, % 10 6 18 19 6
Ändring från föregående år i lokala valutor, %
11 9 14 11 7
           
Rörelseresultat, MSEK 21 754 22 090 25 583 26 942 23 823
Rörelsemarginal, % 18,0 17,2 16,9 14,9 12,4
           
Årets avskrivningar, MSEK 3 705 4 191 5 045 6 399 7 605
Resultat efter finansiella poster, MSEK 22 285 22 448 25 895 27 242 24 039
Resultat efter skatt, MSEK 16 867 17 093 19 976 20 898 18 636
           
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK 17 143 17 224 16 693
12 950 9 446
Varulager, MSEK 15 213 16 695 19 403
24 833** 31 732**
Eget kapital, MSEK 43 835 45 248 51 556
58 049 61 236
           
Antal aktier, tusental* 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Resultat per aktie, SEK* 10,19 10,33 12,07 12,63 11,26
Eget kapital per aktie, SEK* 26,49 27,34 31,15
35,07 37,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK* 11,42 14,40 14,60
14,54 14,36
Utdelning per aktie, SEK 9,50 9,50 9,75
9,75 9,75***
           
Avkastning på eget kapital, % 38,4 38,4 41,3 38,1 31,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 50,3 50,0 53,1 49,3 39,2
Andel riskbärande kapital, % 76,1 73,0 72,5 72,7 67,1
Soliditet, % 72,8 68,9 68,2 67,6 62,1
           
Totalt antal butiker 2 776 3 132 3 511
3 924 4 351
           
Medelantal anställda 72 276 81 099 93 351 104 634 114 586


Nyckeltalsdefinitioner

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.


* Före och efter utspädning.

** Det bokförda varulagret för 2015 och 2016 är cirka 5 procent högre än tidigare år till följd av förbättrade fakturahanteringsrutiner. Leverantörsskulderna har ökat med motsvarande belopp.

.*** Styrelsens förslag. 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.