Fem år i sammandrag

Helår, 1 december - 30 november.

  2014 2015 2016  2017  2018
Nettoomsättning, MSEK 151 419 180 861 192 267 200 004 210 400
Ändring från föregående år i SEK, % 18 19 6 4 5
Ändring från föregående år i lokala valutor, %
14 11 7 3 3
           
Rörelseresultat, MSEK 25 583 26 942 23 823 20 569 15 493
Rörelsemarginal, % 16,9 14,9 12,4 10,3 7,4
           
Årets avskrivningar, MSEK 5 045 6 399 7 605 8 488 9 671
Resultat efter finansiella poster, MSEK 25 895 27 242 24 039 20 809 15 639
Resultat efter skatt, MSEK 19 976 20 898 18 636 16 184 12 652
           
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK 16 693
12 950 9 446 9 718 11 590
Varulager, MSEK 19 403
24 833 31 732 33 712 37 721
Eget kapital, MSEK 51 556
58 049 61 236 59 713 58 546
           
Antal aktier, tusental* 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Resultat per aktie, SEK* 12:07 12:63 11:26 9:78 7:64
Eget kapital per aktie, SEK* 31:15
35:07 37:00 36:08 35:37
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK* 14:60
14:54 14:36 13:04 12:86
Utdelning per aktie, SEK 9:75
9:75 9:75 9:75 9:75**
           
Avkastning på eget kapital, % 41,3 38,1 31,2 26,8 21,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 53,1 49,3 39,2 31,0 21,2
Andel riskbärande kapital, % 72,5 72,7 67,1 61,0 53,6
Soliditet, % 68,2 67,6 62,1 56,0 49,3
           
Totalt antal butiker 3 511
3 924 4 351 4 739 4 968
           
Medelantal anställda 93 351 104 634 114 586 123 178 123 283


Nyckeltalsdefinitioner

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till genomsnittligt eget kapital samt räntebärande skulder.

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Eget kapital ökat med latent skatteskuld i relation till balansomslutningen.

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.

* Före och efter utspädning.

** Styrelsens förslag. 

För definitioner, se årsredovisningen.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.