Integritetsmeddelande externa partner

Datasekretess är viktigt för H&M-gruppen och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.


Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, H & M Hennes & Mauritz GBC AB (”H&M”) är registeransvarigt och ansvarar för
dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.


Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras till och bearbetas i ett land utanför EEA.
All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar H&M-gruppen avtalsklausuler av standardtyp och
integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan delas inom H&M-gruppen (för information om företag i H&M-gruppen, se vår årsrapport som finns på about.hm.com). Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför H&M-gruppen.

H&M-gruppen fungerar endast som registerförare och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning. 

Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part som finns under varje enskild process nedan.


På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.


Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta H&M-gruppen, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.


Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som H&M-gruppen behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data överförd till dig eller en annan part. Detta innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.


Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, enligt rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av H&M-gruppen med undantag av följande situationer

• för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet
• för att uppfylla en laglig skyldighet
• för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk


Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av legitimt intresse: 
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på H&M-gruppens legitima intresse.
H&M-gruppen fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.


Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.
Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsmeddelande.


Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att H&M-gruppen begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

• om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter baserad på H&M-gruppens legitima intresse, ska H&M-gruppen begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida det rör sig om ett legitimt intresse.
• om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste H&M-gruppen begränsa all hantering av 
dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
• om behandlingen strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och 
istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
• om H&M-gruppen inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna göra eller 
försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter? Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild personal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan kontakta oss på dataprotection.externalpartners@hm.com och ange ”Begäran från extern partner” i ämnesraden.


Personuppgiftsombud
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på dataprotection.externalpartners@hm.com och ange DPO i ämnesraden.


Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att H&M-gruppen behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss.
Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.


Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.


Affärsrelationer?

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera potentiella affärspartner och hantera befintliga affärsrelationer, samt för kommunikation, inköp, undertecknande av avtal och finansiella transaktioner.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppnå syftet med avtalet.
Vi använder också personuppgifter för att ge affärspartner tillgång till H&M-gruppens system.
Vi använder personuppgifter för att hantera lagstadgade krav på uppgifter om finansiell handel.
Vi behandlar dina personuppgifter i händelse av rättsliga frågor eller tvister.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

• kontaktuppgifter, som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer
• födelsedatum
• personnummer
• användarnamn
• kön
• bankkonto
• nationalitet
• arbetsrelaterad information, såsom företag, land och tjänst
• foto och bilder


Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i de syften som anges ovan.
Vi delar dina personuppgifter med externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och andra externa tjänsteleverantörer.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter i följande syften baseras på H&M-gruppens legitima intresse:

• för att hantera affärsrelationer
• för att ge affärspartner tillgång till våra system
• för att hantera lagstadgade krav på finansiell handel
• för att hantera rättsliga frågor och tvister

Behandling av dina personuppgifter för att uppnå syftet med avtalet är nödvändig för att fullgöra avtalet.

Behandlingen av dina personuppgifter för information om finansiell handel är baserad på lagstadgade skyldigheter.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter för uppföljning och för att utvärdera inköps- och affärspartner under avtalets löptid och under den tid som behövs för att utesluta rättsliga problem.

Vid rättsliga tvister behåller vi uppgifterna under den pågående tvisten och under en tid efter
tvisten då informationen fortfarande är relevant.

Vi behåller uppgifterna för information om finansiell handel i 5 år enligt lagstadgade krav.


Media och kommunikation

Varför använder vi dina personuppgifter?
När vi skapar medieinnehåll som exempelvis artiklar, intervjuer, videoklipp och poddar för alla våra kanaler bearbetar vi dina personuppgifter om du förekommer i sådant innehåll. Vi använder också personuppgifter för att förbereda, underlätta, följa upp intervjuer och mediebevakning.

När vi arkiverar mediematerial som exempelvis pressklipp, bilder och foton, kampanjer, pressmeddelanden, videoklipp och inspelningar för att bevara företagets historia behandlas dina personuppgifter om du förekommer i materialet.

För att hantera olika typer av evenemang, möten och presskonferenser, behandlar vi de inbjudna personernas personuppgifter. Vissa evenemang kan spelas in och transkriberas.

Vi använder dina personuppgifter för att skicka ut finansiell rapportering och annan företagsinformation till
mottagare baserat på legitimt intresse eller om du har registrerat dig för att ta emot sådan information.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera användning av varuprover.

Om du kontaktar oss för att begära information behandlar vi dina personuppgifter.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

• kontaktuppgifter, som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer
• födelsedatum
• användarnamn
• kön
• nationalitet
• arbetsrelaterad information, såsom företag, land och tjänst
• storleksinformation
• foto och bilder
• videoinspelningar
• ljudinspelningar


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter i följande syften baseras på H&M-gruppens legitima intresse:

• hantering av innehåll, inklusive att producera, administrera, arkivera och distribuera medieinnehåll
• hantera presskonferenser och möten
• analysera mediebevakning, såsom sociala medier
• hantera varuprover
• hantera förfrågningar
• hantera evenemang

Behandling av dina personuppgifter för telefonkonferenser baseras på ditt medgivande. Om du har registrerat dig för att få företagsinformation baseras behandlingen av dina personuppgifter på ditt medgivande.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter vid behov för att fullfölja det syfte som de samlades in för i syfte att främja våra
legitima intressen eller tills det inte längre finns några lagstadgade krav eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. För behandlingen av personuppgifter i syften som baseras på medgivande behåller vi
uppgifterna fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.


Din rätt att neka till behandling av personuppgifter baserat på legitimt intresse
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på H&M:s legitima intresse.
H&M-gruppen fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.


Din rätt att dra tillbaka medgivandet 
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter.
Om du gör det kanske vi inte kan tillhandahålla den tjänst som medgivandet gäller till dig.Årstämma

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera H&M-gruppens årsstämma, för att skicka ut inbjudningar, hantera registrering av deltagare samt spela in och transkribera årsmötet. Vi använder också personuppgifter för att hantera fullmakter och registreringsbevis för deltagande på årsstämman.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

• kontaktuppgifter, som exempelvis namn, e-postadress
• födelsedatum
• personnummer
• företag
• foto och bilder
• finansiell information, såsom antal aktier


Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla de tjänster som anges ovan.

Vi delar personuppgifter med postutdelningsföretag för vår årsredovisning, e-posttjänsteföretag för utskick av inbjudningar, med värdepapperscentralen för att hantera aktieägare och fullmakter. Vi delar dina uppgifter med producerande aktörer för sammanställning av årsredovisningen.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av personuppgifter för registrering inför mötet samt för att spela in och transkribera mötet baseras på H&M-gruppens legitima intresse. Behandlingen av personuppgifter för att registrera aktieägarnas deltagande på mötet baseras på lagstadgade krav.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter för registrering till och deltagande på mötet samt en lista över juridiska ombud i 39 månader.IT och säkerhet

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter för att hantera, registrera och lösa incidenter relaterade till IT och informationssäkerhet. Vi använder personuppgifter för att hantera incidenter och olyckor.

Vi behandlar också dina uppgifter för att undersöka brott mot eller bristande efterlevnad av
bestämmelserna eller H&M-gruppens policyer och krav.

Vi använder dina personuppgifter för kameraövervakning i våra lokaler som exempelvis butiker, kontor och
lager av säkerhetsskäl och för uppföljning av incidenter och olyckor.

Vi behandlar även dina uppgifter för att följa bestämmelserna inom betalkortsbranschen behandlas dina personuppgifter via besöksloggar och revisionsrapporter av redovisningsskäl.

Vi behandlar också dina personuppgifter i anslutning till ditt nyckelkort och användningen av det, för uppföljningar av incidenter och olyckor.

I händelse av en utredning av bristande efterlevnad av våra policyer och fall av uppgiftslämning behandlar vi personuppgifter.


Vilka typer av uppgifter hanterar vi?
Vi behandlar följande kategorier:

• kontaktuppgifter, som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer
• födelsedatum
• arbetsrelaterad information, såsom företagsnamn och tjänst
• loggar, såsom för nyckelkort
• anställningsuppgifter, såsom ID-nummer
• IP-nummer
• inspelningar från videoövervakning
• foto
• annan information som är nödvändig för utredningar


Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att utföra den tjänst som anges ovan.
Vi delar dina personuppgifter med säkerhetsföretag, revisorer och juridiska rådgivare för hantering av säkerhetsärenden och administration. Vi delar också dina personuppgifter med videoövervakningsföretag för videoinspelningar.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på H&M-gruppens legitima intresse för att vi ska
kunna hantera incidenter och säkerhetsöverträdelser.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver för att förebygga och/eller rapportera bedrägerier och andra brott.

Videoinspelningar sparas i enlighet med lokal lagstiftning, dock maximalt i 30 dagar.Specifik information för about.hm.com

Cookies
En cookie (även kallad kaka eller kakfil) är en liten textfil som vid ditt första besök på about.hm.com sparas på din dator och sedan hämtas från den vid dina senare besök på samma sida. H&M använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på about.hm.com. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator under en viss tid. Sessionscookies sparas tillfälligt i datorns minne och försvinner när du stänger webbläsaren.

Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av språk. Cookien heter hmgroup-lang.

Vi använder även cookies för att hålla reda på om du har godkänt villkoren för nedladdning och vilken valuta du har valt. Dessa cookies kallas hmgroup-gallery-terms och hmgroup-curr och sparas på din dator i sju (7) dagar.

Vi använder Google Analytics Advertising Features för att få rapporter kring demografi och intressen, i syfte att förstå våra besökare bättre. Rapporten visar ålder, kön och intressen. Inga personligt identifierbara uppgifter sparas eller visas och vi kan inte koppla uppgifterna till specifika användare.

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. Vi använder även Google Analytics Advertising Features. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies).

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. I webbläsaren kan du välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator.

Läs mer om hur du kan välja bort cookies från Google Analytics Advertising Features här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Vi använder även Hotjars cookies för att samla in uppgifter i syfte att förstå våra besökare bättre.
Varken Hotjar eller H&M-gruppen säljer de insamlade uppgifterna till andra parter. De insamlade uppgifterna kommer att avidentifieras när så är möjligt, de insamlade uppgifterna är inte personliga uppgifter och går inte att spåra.

Hotjar kan tillhandahålla uppgifter till tredje part om de har skyldighet enligt lag att göra detta eller
om tredje part behandlar uppgifterna på uppdrag av Hotjar.

Läs mer om hur du kan välja bort cookies från Hotjar här: https://www.hotjar.com/opt-out.

Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen.


Länkar
about.hm.com kan innehålla länkar till andra webbplatser bortom vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för överträdelser mot integriteten eller för innehållet på dessa webbplatser – vi tillhandahåller endast länkarna för att göra det enklare för besökare på vår webbplats att hitta mer information inom specifika områden.


Upphovsrätt
Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör H & M Hennes & Mauritz AB.


Färger
Vi kan inte garantera att färgerna som visas på webbplatsen exakt återger färgerna på de aktuella klädesplaggen. Detta är delvis beroende av återgivningen på din dator.H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46A
106 38 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0)8 796 55 00
Fax: +46 (0)8 24 80 78
E-post: info@hm.com

Företagsregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Company registration number: 556042-7220
Auktoriserad representant: Karl-Johan Persson
Momsregistreringsnummer: VAT-NR SE556042722001

 

 

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.