Nyhetsartikel

Nytt lönesystem förbättrar arbetsmiljö

H&M-gruppen hjälper leverantörer runtom i världen att förbättra textilfabrikers lönesystem. Det leder till bättre och mer motiverande arbetsmiljö, men även en mer rättvis lönesättning. Att det är en viktig framgångsfaktor för företag är många arbetsgivare inom textilindustrin medvetna om.

9 jul, 2018

Vi vill att textilfabriker som tillverkar för H&M-gruppen ska vara arbetsplatser där anställda trivs och känner motivation. Det gynnar inte bara de anställda hos textilfabrikerna, utan i lika stor utsträckning fabriksledning och köpare som H&M-gruppen. Kort och gott, det är något alla vinner på.

Vårt arbete handlar om att skapa förutsättningar för textilfabrikerna att vara bra arbetsgivare.

Julia Bakutis, hållbarhetschef på H&M-gruppens produktionskontor i Turkiet

En förutsättning för en sådan arbetsmiljö är transparenta och välfungerande lönesystem* som säkerställer att lönen reflekterar individuell kunskap, erfarenhet och prestation. Lika viktigt är att anställda förstår varför de får en viss lön och att det finns möjlighet till vidareutveckling på jobbet – och att utveckling premieras. Att det finns en fungerande dialog mellan arbetsgivare och anställda är också helt avgörande. Detta är i korthet vad H&M-gruppens arbete riktar in sig på.

Nytt lönesystem hos Ekpen Tekstil

Ekpen Tekstil är en av runt 500 textilfabriker som inför ett nytt lönesystem. Fabriken arbetar sedan två år tillbaka tillsammans med H&M-gruppens lokala team i Turkiet för att förbättra sitt lönesystem. Fabriken ligger i staden Denizli i västra Turkiet och har 200 anställda. De har varit leverantör till H&M-gruppen i 16 år och deltar nu i vårt program som syftar till stärkta lönesystem och förbättrad arbetsplatsdialog.

Kunskap och erfarenhet ska påverka lönen

Tidigare var det inte ovanligt att anställda på en fabrik fick samma grundlön** trots att deras individuella erfarenhet och kunskapsnivå skiljde sig åt. Med det nya lönesystemet, som bland annat  Ekpen Tekstil infört, baseras lönen istället på olika parametrar, vilket ger en rättvisare lönesättning. De förbättrade lönesystemen har även lett till att fabriker nu i större utsträckning erbjuder anställda möjlighet till vidareutveckling vilket leder till en mer motiverande arbetsmiljö, men även möjlighet till ökad lön för den anställde.

H&M-gruppen utbildar leverantörer i tio olika länder (Turkiet, Bangladesh, Kambodja, Indonesien, Indien, Kina, Myanmar, Vietnam, Etiopien and Pakistan) hur parametrar som kunskapsnivå, erfarenhet och prestation kan inkluderas i lönesystemen – och varför det är viktigt. H&M-gruppens lokala team på plats i de olika länderna följer även upp implementeringen av lönesystemen för att säkerställa att leverantörerna får det stöd de behöver.

Anställda hos Ekpen Tekstil

”Vi försöker utveckla nya idéer på jobbet. Jag känner större motivation eftersom jag vet att min lön kan öka genom min prestation.”

”När jag tidigare har arbetat hos andra företag har lönen varit samma för alla. Lönesystemet hos Ekpen Tekstil är mer rättvist eftersom lönenivån är kopplad till prestation, och kan även påverkas av vår feedback.”

”Fabriksägaren berättade vid ett möte i veckan att vi kommer erbjudas stipendium om vi utbildar oss. Jag kommer därför studera vidare och även delta i internutbildningar.”

Alla ska veta hur lönen beräknas

Fabriker som genomgått H&M-gruppens program säkerställer att anställda har all nödvändig kunskap om sin lön. Att alla vet vad lönen baseras på, vilken minimilön som gäller i landet, vilka lagliga regler som finns att förhålla sig till och hur övertidsersättning beräknas minskar risken för missförstånd. Det ger också den anställde möjlighet att kontrollera att lönen som betalas ut är korrekt.

Ledning och arbetare pratar med varandra

Eftersom dialogen mellan anställda och fabriksledning ibland varit bristfällig, vilket orsakat missförstånd och onödiga konflikter, arbetar H&M-gruppen tillsammans med leverantörer för att skapa en välfungerande dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det har resulterat i att mer än 600 000 textilarbetare runt om i världen nu företräds av demokratiskt valda arbetarrepresentanter i samband med diskussioner om arbetsrelaterade frågor. Detta har skett även hos Ekpen Tekstil där regelbundna möten mellan ledning och arbetarrepresentanter nu hålls vilket ger arbetare möjlighet att lyfta förbättringsförslag och problem på arbetsplatsen. Ekpen Tekstil har involverat arbetarrepresentanter exempelvis i diskussioner om vilka parametrar som ska ligga till grund för lönesättning, men även om möjligheter till kompetensutveckling.

Motiverade anställda – en framgångsfaktor

H&M-gruppen har märkt att ledningen hos alltfler textilfabriker inser värdet av motiverade anställda som trivs på jobbet och att det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett företag. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare – och ha en bra dialog med sina anställda och välfungerande lönesystem – ökar chansen att behålla kvalificerad arbetskraft.

”Detta lönesystem gör att arbetarna känner att de genom sitt arbete bidrar till företaget och att det finns möjligheter till utveckling, exempelvis genom internutbildningar. Det ger arbetare fler möjligheter och ökar även deras tilltro till företaget. Det resulterar i sin tur både i en mer positiv arbetsmiljö och till förbättrad produktivitet”, säger Ahmet Yavuçehre, ägare av Ekpen Tekstil.

”Vårt arbete handlar om att skapa förutsättningar för textilfabrikerna att vara bra arbetsgivare. Det arbete som Ekpen Tekstil genomfört för att skapa ett lönesystem som tar hänsyn till de anställdas individuella kunskaper, utbildning och erfarenheter och en arbetsplats med öppen kommunikation, bidrar till en mer positiv arbetsmiljö. Det är en utveckling alla tjänar på”, säger Julia Bakutis, hållbarhetschef på H&M-gruppens produktionskontor i Turkiet.

*H&M-gruppen stödjer leverantörers implementering av förbättrade lönesystem genom Fair Wage-metoden och Wage Management System-metoden.

** Grundlön utan övertidsersättning.

Mål 2018

H&M-gruppens ena delmål till slutet av 2018 är att de leverantörsfabriker vi jobbar med mest i långsiktiga samarbeten (motsvarande 50% av vår produktvolym) ska ha stabila och transparenta lönesystem som säkerställer att lönen tar hänsyn till erfarenhet, kunskapsnivå och ansvar.

H&M-gruppens andra delmål till slutet av 2018 är att de leverantörsfabriker vi jobbar med mest i långsiktiga samarbeten (motsvarande 50% av vår produktvolym) ska ha demokratiskt valda representanter på plats som kan företräda de anställda hos fabrikerna.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.