Löner

Alla textilarbetare har rätt till en rättvis levnadslön, och vi kommer fortsätta att använda vår storlek för att skapa långsiktig förändring inom hela industrin. Förbättrade löner är en utmaning som rör hela branschen – vi måste ta oss an den tillsammans, och samtidigt uppmuntra andra att göra detsamma. Därför har vi satt upp en tydlig strategi för att skapa de bästa förutsättningarna för rättvisa levnadslöner.

Vad är en rättvis levnadslön? 

En rättvis levnadslön uppfyller de grundläggande behoven för arbetare och deras familjer, samt erbjuder även en viss flexibel inkomst – till exempel en summa att lägga undan och spara. Enligt ILO, International Labour Organization, och andra globala fackföreningar, finns ingen universell riktlinje för hur man definierar en rättvis levnadslön. Istället betonar man vikten av föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar som absoluta nödvändigheter för att arbetare och anställda ska kunna förhandla om löner och arbetsvillkor. 

Vi delar bilden av att bättre arbetsplatsdialog, i kombination med förbättrade industriella relationer på respektive marknad, är nyckeln till bestående förbättringar för arbetarna. Med det menas att föreningsfriheten respekteras fullt ut, att arbetstagarrepresentanter har en röst, och att fackföreningar kan förhandla kollektivt. Det berör alla former av arbetsvillkor, inklusive utvecklingen av rättvisa levnadslöner. Det är också nyckeln till stabila och förutsägbara produktionsmarknader där ansvarstagande och etiska företag kan frodas. Inspirationen bakom hur vi jobbar är Den Svenska Modellen, där parterna på arbetsmarknaden förhandlar ihop och tar gemensamma beslut. Det är och har varit en framgångsrik modell för fungerande social dialog och industriella relationer sedan instiftandet av Saltsjöbadenavtalet 1938.

 

Att påverka regeringar är en avgörande del i H&M-gruppens arbete. Regeringarna måste implementera en lagstiftning som säkerställer arbetstagares rättigheter, rätten att organisera sig, en lagstiftning som skapar en bättre maktbalans och som stöder social dialog och kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens olika parter. Framförallt måste regeringarna säkerställa implementeringen av internationella standarder för fackliga rättigheter, rätten att organisera sig och rätten till kollektiva förhandlingar. Arbetsgivaren är skyldig att respektera och följa internationell standard, och i den meningen kan upphandlare göra mycket mer för att engagera regeringar och betona vikten av leverantörernas skyldighet att respektera rättigheterna. I slutändan kan hållbara industriella relationer endast uppnås genom arbetare som organiserar sig i demokratiska, oberoende fackföreningar, på fabriksnivå och på nationell nivå. Det kräver handling från regeringar, och det kräver också utbildning. Arbetarna behöver känna till sina rättigheter och ha rätt verktyg för att kunna kräva dem. Ledningarna måste förstå arbetarnas rättigheter och införa system som främjar bättre industriella relationer och social dialog. Och varumärken måste hjälpa sina leverantörer att förbättra arbetsvillkoren. Att utbilda samtliga aktörer i försörjningskedjan inom dessa frågor, som H&M-gruppen gör tillsammans med oss och andra, är oerhört viktigt.

-       Mats Svensson, IF Metall

Samarbete är nyckeln

Utmaningarna när det kommer till arbetsvillkor och löner rör som sagt hela branschen. Det faktum att flera märken ofta köper in från samma leverantör är bara en av anledningarna till att vi idag driver ett branschomfattande förändringsarbete – inte bara för de som tillverkar kläder för H&M-gruppen, utan för alla textilarbetare. 

För att verkligen kunna driva vår strategi för rättvisa levnadslöner framåt, måste vi samarbeta med andra parter, till exempel branschexperter, icke-statliga organisationer, fackföreningar och varumärken. Genom samarbetsplattformenACT, (Action, Collaboration, Transformation) arbetar vi ihop med andra för att skapa förändring inom textilindustrin, stödja föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, allt på en global nivå. 

Alla varumärken inom ACT (samt även IndustriALL, som representerar arbetare över hela världen), har kommit överens om att aktivt samverka för att förändra hur man sätter löner i kläd- och textilindustrin. Det är ett lika unikt som nödvändigt samarbete som gör det möjligt att arbeta på ett sätt vi inte kunnat tidigare. En förändring kommer inte ske över natten, men vi är säkra på att det här arbetet är det mest hållbara ur ett längre perspektiv.

 

Det är positivt att vi nu försöker hitta gemensamma lösningar på delade utmaningar. ACT möjliggör bestående förändringar för hela industrin, vilket inte hade varit möjligt för enskilda företag att lyckas med. Vi behöver ta oss an det här tillsammans, speciellt eftersom utmaningarna berör hela industrin och vi delar leverantörer med andra varumärken. 

Anna Gedda, global hållbarhetschef, H&M-gruppen

En vanlig arbetsdag i en av våra leverantörers fabriker i Kambodja.

Något liknande ACT har aldrig testats förut. Flera av de största varumärkena inom kläd- och textilindustrin har slutit samman med IndustriALL med det tydliga målet att jobba tillsammans för att uppnå rättvisa levnadslöner för textilarbetarna i produktionsmarknaderna. 

-      Frank Hoffer, verkställande direktör, ACT

 

Hur vi jobbar

H&M-gruppen var banbrytande redan på 70-talet med egna kotor och många anställda på plats i produktionsländerna – en nyckelstrategi och viktig komponent för att bibehålla bra relationer till lokala regeringar, fackförbund och organisationer. Närheten på marken bidrar till starka partnerskap i de olika länderna, att utmaningar lättare kan lösas med ett tydligt fokus på kontext, och att man vet vad som fungerar bäst på just den platsen. Idag anställer H&M-gruppen över 700 personer i länderna som våra leverantörer producerar i, och det ger oss en unik chans att skapa nya och nära relationer till våra leverantörer. 

  • Vi samarbetar med fabriksägare och ger dem förutsättningar för att omfamna vikten av fungerade industriella relationer, men även för att implementera solida lönehanteringssystem och arbetsplatsdialog i fler och fler fabriker och länder. Läs mer här.
  • Vi utbildar arbetstagare kring deras rättigheter och ledningen om deras ansvar, samt bistår i det demokratiska valet av arbetstagarrepresentanter genom fackföreningar eller arbetarkomitéer.  2017 genomförde till exempel 100% av alla leverantörer i Bangladesh som producerar kläder för H&M-gruppen demokratiska val av arbetstagarrepresentanter. Totalt utsågs 2882 personer, varav 40% är kvinnor.
  • Vi säkerställer att vi upprätthåller en bra inköpspraxis genom att vara en långsiktig och stabil affärspartner som hjälper fabrikerna att betala en rättvis levnadslön.
Jeansproduktion i en av våra leverantörers fabriker utanför Instanbul.

Levnadslöner är nyckeln till Fair Wage Method – arbetarnas löner bör vara tillräckliga för att täcka deras och deras familjers behov. Men man måste också titta på ett mer övergripande lönesystem för att säkerställa att tillhandahållandet av levnadslöner är omfattande och varaktigt. Är lönen till exempel baserad på arbetarens kunskap, utbildning och erfarenhet? Hur kan man öka rättvisan och lönesystemens effektivitet genom prestationsbaserade löner? Vilka system finns på plats för att säkerställa att lönerna betalas ut i tid och att timmarna stämmer? Hur är lönesättningen kommunicerad till arbetarna, och hur kan den påverkas av dialog med dem? H&M-gruppen har ett bredare angreppsätt, som börjar med omfattande bedömningar på fabriksnivå som går utöver revisioner och som sedan fortsätter att proaktivt engagera leverantörer och arbetare för att tillsammans skapa planer med positiv inverkan. Små och mellanstora företag kan göra detsamma – det handlar inte om företagets storlek, utan om att ändra mentaliteten och ha rätt verktyg för att förändra system på ett positivt sätt.

-       Daniel Vaughan-Whitehead, Fair Wage Network

 

2018-målet och den första milstolpen

2013 utvecklade vi vår globala Fair Living Wage Strategy, ett initiativ som var det första i sitt slag och helt unikt, med hjälp av rådgivning från flertaliga experter och fackföreningar. 

Vid samma tillfälle presenterade H&M-gruppen två ambitiösa delmål för arbetet vi bedriver på fabriksnivå, nämligen att till slutet av 2018:

  • Implementera förbättrade lönesystem hos alla strategiska leverantörer.
  • Stärka textilarbetarnas ställning genom att se till att de företräds av demokratiskt valda representanter hos 100 % av de fabriker vi samarbetar med i Bangladesh.

Dessa mål går hand i hand och är ömsesidigt beroende av varandra.Vi är stolta över att ha nått och överskridit våra mål, eller mer specifikt: 

  • 500 fabriker (motsvararande 67 % av vår produktvolym) i tio länder skapar förbättrade lönesystem vilket omfattar 635 000 arbetare.
  • 594 fabriker (motsvarande 73 % av vår produktvolym) i tio länder tillsätter demokratiskt valda arbetarrepresentanter vilket omfattar 840 000 arbetare.
  • 100 % av fabrikerna i första ledet vi arbetar med i Bangladesh hade december 2017 demokratiskt vald arbetarrepresentation.

Totalt sett innebär det att 655 fabriker (motsvarande 84 % av vår produktvolym) antingen implementerar förbättrade lönesystem eller tillsätter demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Detta omfattar 930 000 arbetare.

 

VARFÖR PRISLAPPEN INTE SPEGLAR LÖNEN

En tröja som kostar 80 kronor kan absolut produceras på ett hållbart sätt – och det hållbara alternativet ska inte heller vara det dyra, det vore extremt kontraproduktivt. Varumärkena inom H&M-gruppen kan erbjuda stilsäkra plagg till låga priser som är hållbart producerade tack vare att vi är ett stort företag med egna designteams, vi kan beställa stora kvantiteter och har inga mellanhänder. Arbetarna i leverantörernas fabriker tjänar precis lika mycket oavsett om plagget kostar 80 eller 800 kronor. Det beror på att olika varumärken i olika prissegment producerar i samma länder och samma fabriker, av samma arbetare. Det är en av anledningarna till varför det är så viktigt att samarbeta med varumärken utanför H&M-gruppen, och att även uppmuntra andra att ta ansvar. Inom H&M-gruppen vill vi göra hållbara produkter tillgängliga för alla.

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies.